X
Julkaistu: 04.09.2018

Rakennusalan vahvuudet, heikkoudet, haasteet ja mahdollisuudet

Lujatalon Kantar TNS:lla teettämän tutkimuksen mukaan rakentamisen laadun parantaminen sekä digitaalisuus ovat rakennusalan merkittävimmät haasteet. Digitaalisaatio nähtiin haasteen lisäksi tosin myös vahvuutena. Myös osaavan työvoiman saaminen toimialalle nähtiin haasteena. Keskeisimpänä vahvuutena asiantuntijat pitivät suomalaisten rakentajien tieto- ja taitotasoa. Rakennusalan ammattilaisilla on yleisesti hyvät perusvalmiudet ja lisäksi Suomesta löytyy myös erityisosaamista muun muassa energiatehokkuudesta ja sisäilmaongelmien hallinnasta.

Lujatalo toteutti helmi-huhtikuussa 2018 yhdessä tutkimuslaitos Kantar TNS:n kanssa tutkimuksen, jossa kartoitettiin rakennusalan yhteisiä vahvuuksia, heikkouksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena; Ensin syvähaastateltiin 10 tunnettua toimialan huippuammattilaista ja sen jälkeen saatuja tuloksia validoitiin ja täydennettiin kvantitatiivisilla puhelin- ja online-haastatteluilla. Yhteensä haastateltiin yli sata rakennusalan asiantuntijaa ja vaikuttajaa.

Asiantuntijat pitävät suomalaisten rakennusalan toimijoiden yleistä osaamistasoa yhtenä vahvuuksista. Myös digitalisoituminen nostetaan esiin vahvuutena, mutta se mielletään samaan aikaan myös heikkoudeksi ja toki myös mahdollisuudeksi. Digitaalisuus on saanut alalla aikaan muutosta ja uudenlaista toimintaa. Kiitosta saa erityisesti kaksivuotinen KIRA-digi-hanke. Erityisesti suunnitteluvaiheessa tapahtuva tietomallintaminen nostettiin myönteisesti esiin. Eräs syvähaastatteluun osallistuneita vaikuttajista piti sitä selvänä vahvuutena jopa maailman mittakaavassa.

Rakennusalan vahvuutena nähtiin myös se, että alalla toimijat voivat olla rakentamisen jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Liiketoiminta on tavallaan taattua. Tämä puolestaan antaa mahdollisuuksia kehittämishankkeisiin. Vahvuudeksi nähtiin myös se, että alalla vallitsee vakiintuneet, yhtenäiset toimintatavat, jotka ovat pysyneet samanlaisina pitkään – alalla on siis helppo toimia. Toisaalta myös se, että alalta löytyy erikokoisia, eri asioihin erikoistuneita ja erilaisin strategioin toimivia yrityksiä, nostettiin vahvuudeksi.

Myös heikkouksia ja samalla haasteita ja mahdollisuuksia löytyi. Ala nähtiin liian pieneksi, jotta yritykset haluaisivat panostaa merkittävästi tuotekehitykseen. Panostukset eivät tuota riittävän nopeasti tai riittävän paljon. Toinen pienuudesta aiheutuva heikkous on, että alan erityisosaajia voi olla todella vaikea rekrytoida. Alaan nähtiin liittyvän myös runsaasti lupaprosesseja, jotka nähtiin hidasteina kehitykselle. Heikkoudeksi digitalisaatio mainittiin siinä mielessä, että sitä ei hyödynnetä vielä laajasti etenkään keski- ja pienikokoisissa yrityksissä, eikä myöskään kaikin tavoin.

Yksi suurimmista haasteista nähtiin olevan myös alalla vallitseva vahva toimintakulttuuri ja asenneilmasto, jonka koettiin hankaloittavan tai jopa estävän uusien asioiden keksimisen, kokeilun ja käyttöönoton. Tämä puolestaan selittää osin sitä, että toivottua tuottavuus- ja laatuloikkaa ei ole syntynyt. Suurin yksittäinen heikkous oli tutkimuksen mukaan rakentamisen laatu. Tosin sen osalta mielipiteissä oli suuria eroja vastaajan taustasta riippuen. Rakennusliikkeiden edustajien mukaan huono laatu ei ollut juurikaan ongelma tai heikkous.

Lujatalo järjesti elokuussa 2018 Finlandiatalolla rakennusalan haaste –Lujariihen, osallistavan työpajan, johon se kutsui mukaan viitisenkymmentä eri näkökulman omaavaa rakennusalan vaikuttajaa ja ammattilaista ratkaisemaan yhdessä koko toimialan haasteita ja ongelmia. Tulokset tuosta Lujariihestä tullaan julkaisemaan myöhemmin.

Lataa yhteenveto tutkimuksen tuloksista tästä: Rakennusalan haasteet tutkimustulokset Kantar TNS

Lisää uutisia