X

Lujariihen tarina

Lujatalon Lujariihi-toimintamallilla lisätään rakennushankkeen suunnittelun tehokkuutta ja sitoutetaan hankkeen eri osapuolet saumattomaan yhteistyöhön sekä hyvään lopputulokseen. Lujariihi-toimintatapaa käyttämällä saadaan aikaan innovatiivisia ratkaisuja, synnytetään luottamusta ja varmistetaan tiedon tehokas jakaminen eri osapuolten kesken koko rakennushankkeen aikana.

 

Lujariihen syntyvaihetta on kuvattu seuraavanlaisella tarinalla:

Kaksi kokenutta lujatalolaista keskustelivat hississä siitä kuinka riitaisat rakennushankkeet tuntuivat raskailta. He miettivät kuinka hienoa olisi jos pystyisimme rakentamaan yhdessä ilman riitoja eri osapuolten kanssa. Mutta miten voisimme ratkaista haasteet ja ongelmat ilman rakennusalalle tuttua vastakkainasettelua? Tarvittaisiin luottamusta, vuorovaikutusta ja yhteiskehittelyä.

He olivat menossa kaupunkikeskuksen tonttitarjousvaiheen suunnittelupalaveriin. Tonttitarjouksen jättöaika oli lähellä, eikä osapuolilla ollut yhtenäistä näkemystä minkälaista kokonaisuutta oli tarkoitus tarjota tai miten suunnittelijoiden tulisi edetä.

Toinen heistä sai idean ja pysäytti hissin. Entisaikoina jyvät eroteltiin akanoista riihessä puimalla – suunnittelupalaverin sijaan tulisi pitää riihi, jossa eri osapuolten näkemyksistä puidaan yhdessä jyvät akanoista ja luodaan jyvistä voittava tarjous. Riihi kuulosti hyvältä idealta ja toinen ehdotti sen nimeksi Lujariihi. Painaessaan hissin nappia he tajusivat että vanhoista pinttyneistä tavoista on luovuttava ja aloitettava kaikki osapuolet huomioiva yhteistoimintamalli.

Aikaa oli kuitenkin vain vähän ennen suunnittelupalaveria. Ensimmäisessä Lujariihessä tulisi käyttää osallistavaa työpajamenetelmää joka on tuttu, yksinkertainen ja tehokas. Onneksi toinen heistä oli tottunut pitämään työpajoja. Valittu työskentelymalli osoitti toimivuutensa ja lopputuloksena oli huippuratkaisu, jolla voitettiin tonttitarjouskilpailu. Ensiaskeleet Lujariihen luomisessa oli otettu.

Lujariihi on muotoutunut järjestelmälliseksi yhteistoimintatavaksi, jossa hankkeen eri sidosryhmät kokoontuvat pyöreän pöydän ääreen. Osallistujien näkemykset ja toiveet muotoutuvat Lujariihen aikana yhteisiksi tavoitteiksi ja innovatiivisiksi ratkaisuiksi. Lujariihi muuntuu hankkeen eri vaiheiden tarpeisiin – on kysymys sitten loppuasiakkaan tarpeiden selvittämisestä, yhteisen tavoitteen asettamisesta, käytännön ongelmien ratkaisusta tai käyttöönoton sujuvuuden varmistamisesta.

Kohdatessamme haasteen tai ongelman, meidän tulee painaa pysäytysnappia kuten hississä ja miettiä yhdessä teemmekö kuten ennenkin ja palaamme takaisin alas, vai olemmeko valmiit nousemaan seuraavalle tasolle ja puida asia Lujariihessä. Jos haluamme muuttua, tulee meidän olla valmiit luopumaan vanhoista totutuista tavoista.

Paras tulos puidaan yhdessä.