X

Vastuullinen rakentaja

Lujatalo haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Liiketoiminnassamme noudatamme Lujia arvoja ja eettisiä ohjeita. Teemme työtämme laadukkaasti ja luomme asiakkaillemme lisäarvoa.

Olemme vastuullinen toimija yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa, pidämme huolta henkilöstöstämme sekä toimimme ympäristöä säästäen ja kestävää kehitystä edistäen.

Olemme FIBS ry:n Pro-jäsen. Haluamme olla mukana vauhdittamassa kestävää liiketoimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Fibs-Pro-jäsen

Lujat arvot

Toimintaamme ohjaavat Lujat arvot ovat olleet olemassa jo kymmeniä vuosia. Niiden perustan loi yrityksen perustaja Feliks Isotalo omalla toiminnallaan ja persoonallaan.
Lujat arvot ovat muotoutuneet Lujiksi toimintatavoiksi ohjaten kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa yrityksessämme.

Lujia arvoja täydentävät eettiset ohjeet.

Lue lisää

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta.

Lue lisää...

Kestävän kehityksen toimintakohdat

Lujatalossa kannamme huolta kestävästä kehityksestä. Vastuullisuus Lujatalossa noudattelee YK:n Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita, joihin olemme määritelleet omalle toiminnallemme toimintakohtia ja niille tavoitteita.

Vastuullisuuden painopisteet

Kestävä
kaupunki-
rakentaminen

Lujatalo kehittää osaltaan laadukasta, terveellistä ja turvallista sekä kestävää infrastruktuuria ja rakennuskantaa.

Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja osaaminen

Lujatalo huolehtii kokonaisvaltaisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista, turvallisuudesta, tasa-arvosta ja osaamisesta.

Kestävä
liiketoiminta

Lujatalon liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa, asiakaskeskeistä, innovatiivista ja läpinäkyvää. Päätöksenteko on osallistavaa ja eettistä.

Ympäristö-
ystävällisyys

Lujatalo toimii ympäristösertifikaatin, lakien ja määräysten mukaisesti toimintansa ympäristövaikutukset minimoiden.

Sosiaalinen
vastuu

Teemme lahjoituksia järjestöille, edistämme yhteiskunnan koulutusmahdollisuuksia ja maksamme veromme Suomeen.

Kestävä kaupunkirakentaminen

Lujatalo pyrkii toimissaan laadukkaan, luotettavan ja kestävän infrastruktuurin ja rakennuskannan kehittämiseen. Näin voimme toiminnallamme edistää YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden 9 ja 11 saavuttamista.

Laadukas ja luotettava rakentaminen
Noudatamme sovittuja toimintatapoja
Toimimme ISO 9001-laatusertifikaatin mukaisesti
Tehokas ja kattava toiminnan auditointi sekä sisäinen tarkastus
Turvallisten, osallistavien ja kestävien asuinyhdyskuntien ja julkisten tilojen kehittäminen
Osallistumme julkisiin hankekilpailuihin
Osallistumme elinkaarihankkeiden ja PPP-hankkeiden kilpailutuksiin.
Osallistumme Tampereen Yliopiston tutkimukseen ”Maankäytön suunnittelu hankekehityksen innovaatioiden mahdollistajana” –hankkeen rahoittajana, sitoumus 60.000€
Osallistumme Tampereen Yliopiston Muovipäällysteisten lattioiden vaurioituminen-tutkimuksen vaiheisiin 1 ja 2 rahoittajana, panos yhteensä 10.000€
Kaupunkien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen
Edistämme ja kehitämme korjausrakentamista ja osallistumme julkisten hankkeiden kilpailutuksiin
Suosimme ympäristöystävällisiä ratkaisuja tuotteidemme suunnittelussa sekä hankekehityksessä materiaalien ja energiaratkaisujen suhteen
Teemme täydennysrakentamishankkeita kaupunkeja tiivistäen, esimerkkinä Kuninkaankatu 22-24 ullakkokorotus ja matalan liikesiiven korvaaminen uudiskerrostalolla Tampereella

Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja osaaminen

Lujatalo huolehtii kokonaisvaltaisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista, turvallisuudesta, tasa-arvosta ja osaamisesta, ja täten toiminnallamme edistämme YK:n Agenda 2030 –tavoitteiden 3, 4, 5, 8 ja 10 saavuttamista.

Työturvallisuuden parantaminen
Toimimme työterveys- ja turvallisuussertifikaatin (ISO 45001) mukaisesti
Edistämme 0-tapaturmaa -ajattelua ja luomme turvalliset työolosuhteet
Toteutamme tinkimättä pääurakoitsijan lakisääteisen perehdytysvelvoitteen
Tarjoamme huolletun ja turvallisen kaluston perustuen valtakunnalliseen kalustotoimeen
Talvipyöräilyyn tarjoamme nastarenkaat
Osallistumme TRT ry:n turvallisuusryhmään ja raportoimme sattuneet tapaturmat
Teemme mobiiliapissa turvallisuushavainnot työmailla, tavoitteena 5 kpl/vko/työmaa
Henkilöstön tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin panostaminen
Tarjoamme kattavaa työhyvinvointitoimintaa
- työterveyshuolto
- ennakoivat toimenpiteet työkykyyn liittyen (mm. varhainen välittäminen, työn kuormittavuuden hallinta työnohjauksen avulla, ergonomia)
- Lujavire-mobiiliapp työn tekemisen ergonomian lisäämiseen käytössä vuodesta 2018
- Lujatiimi-virkistysmäärärahat
Toteutamme vuosittain henkilöstötyytyväisyyskyselyn ja kehitämme toimintaamme vastausten perusteella
Pidämme säännölliset tavoite- ja palautekeskustelut
Työympäristömme on tasa-arvoinen
Henkilöstön kehitysohjelmat sisältäen jatkuvan oppimisen ja urapolun suunnittelun
Panostamme oppilaitosyhteistyöhön (neuvottelukunnat ja opetuksen kehittäminen) ja tarjoamme harjoitteluja, harjoitustöitä sekä projekteja rakennusalan opiskelijoille
Perehdytämme uudet lujalaiset (henkilökohtainen perehdytysohjelma, Tutustu Lujataloon –päivät)
Panostamme yhteiseen Lujaan valtakunnallisesti (esim. asiantuntijaryhmät, työpäällikkö- ja vastaavapäivät)

Kestävä liiketoiminta

Lujatalon liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa, asiakaskeskeistä ja innovatiivista. Päätöksenteko on Lujien arvojen mukaisesti osallistavaa ja eettistä.
Viisi toimintakohtaamme edistävät YK:n Agenda 2030 –tavoitteiden 8, 16 ja 17 saavuttamista.

Liiketoiminnan kannattava kasvu
Kasvatamme liikevaihtoa ja markkinaosuutta valituissa liiketoiminnoissa
Liiketoimintamme on kannattavaa
Pääomien suunnitelmallinen hallinta
Omavaraisuus
Toiminnan uudistaminen ja kehittäminen
Panostamme työn tuottavuuden kasvuun uusien teknologioiden ja menetelmien avulla, kuten Lean, tietomallit ja digitalisaation edistäminen
Osallistumme Aalto-yliopiston Building 2030 -hankkeen rahoittajana, panos 10.000 €/vuosi
Osallistumme Suomen Rakennusmedian työmaiden kosteudenhallintaosaamisen lisäämiseen tähtäävään kehitystyöhön ja pilotointiin, panos noin 5000€
Osallistumme RT ry:n kehitysryhmän toimintaan
Asiakaskeskeisyys ja yhteistyö
Keräämme ja hyödynnämme asiakaspalautetta
Edistämme elinkaariliiketoimintaa
Hyödynnämme Lujariihi- yhteistyömallia
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta
Noudatamme lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä kaikessa toiminnassa
Noudatamme Lujia arvoja ja eettisiä ohjeita kaikessa toiminnassa
Vastuullinen hankintatoimi (sis. Tilaajavastuu)
Työmaiden kulunvalvonta ja verottajan tiedonantovelvollisuuden noudattaminen

Ympäristöystävällisyys

Lujatalo toimii ISO 14001 –ympäristösertifikaatin, lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä pyrkii systemaattisesti vähentämään toiminnassaan syntyviä ympäristövaikutuksia ja siten pyrimme edistämään YK:n Agenda 2030 ympäristöön liittyvien tavoitteiden 6, 7, 12, 13, 14 ja 15 saavuttamista.

Energiatehokkuus
Edistämme energiatehokkuutta toiminnassamme
Ostamme tuulivoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuita 100%:lle yhteisen sopimuksen piiriin kuuluvien työmaidemme käyttämästä sähköstä
Kehitämme tuotteemme energiatehokkuutta ja edistämme käytön ajan päästöjen pienetymistä
Ympäristölle vaarallisten aineiden käsittely
Noudatamme määräyksiä ja ohjeita kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä työmaalla
Osallistumme Rakennustieto Oy:n TEHO-hankkeeseen
Materiaalitehokkuus, jätekuormituksen vähentäminen ja kierrättäminen
Parannamme materiaalitehokkuutta
Edistämme kiertotaloutta työmaillamme pienentämällä jätemääriä ja parantamalla lajittelua
Kompensoimme jätehuoltomme hiilijalanjäljen L&T:n Hiilineutraali jätehuolto -palvelulla
Osallistumme Ympäristöministeriön Muovitiekartta-projektiin
Osallistumme Rakennustieto Oy:n RT tuotetiedon kehittämiseen

Hiilijalanjäljen pienentäminen
Hyödynnämme uusiutuvaa energiaa toiminnassamme ja tuotteissamme
Määrittelemme toimintamme hiilijalanjäljen
Laskemme tuotteemme hiilijalanjäljen ja pyrimme pienentämään sitä
Ympäristövaikutusten pienentäminen yritystasolla
Toimimme ISO 14001-ympäristösertifikaatin mukaisesti
Olemme Green Building Council Finlandin jäsen
Osallistumme RT ry:n Ympäristö- ja energiatyöryhmään
Teemme ympäristöauditoinnin kaikille työmaille
Pyrimme vähentämään työhön liittyvää matkustusta tarjoamalla toimivat videoneuvotteluyhteydet

Sosiaalinen vastuu

Teemme lahjoituksia erityisesti lasten hyvinvointia ja asemaa lisääville järjestöille, edistämme yhteiskunnan koulutusmahdollisuuksia ja toimimme vastuullisena suomalaisena yrityskansalaisena. Näillä toimilla vaikutamme YK:n Agenda 2030 ympäristöön liittyvien tavoitteiden 1, 2, 3 ja 4 saavuttamiseen.

Yrityskansalaisuus
Maksamme veromme Suomeen
Konsernimme verokädenjälki oli Suomessa vuonna 2019 yhteensä 115 milj. €
Yhteiskunnan koulutusmahdollisuuksien kehittäminen
Lujatalo-konserni lahjoitti ammattikorkeakouluille vuonna 2018 yhteensä 100.000€
Järjestöjen tukitoiminta
Lahjoituksemme kohdistuvat yhtiökokouksen päätöksellä Aseman Lapset ry:lle, Ensi- ja turvakotien liitolle sekä SOS-Lapsikylälle