X

Yhdessä rakentaen

Kestävä liiketoiminta sekä kannattava kasvu ovat liiketoiminnan kehittämisen perusta myös Lujatalolla. Voimakas panostaminen strategiaamme, henkilöstöömme ja valittujen painopisteiden kehittämiseen sekä Luja sitoutuminen asioiden aktiiviseen ja innostuneeseen toteuttamiseen luo toiminnallemme vankan perustuksen. Tulemme jatkossakin tarjoamaan valtakunnallisesti alan parhaat ja kustannustehokkaimmat palvelut sekä paikallisille että valtakunnallisille asiakkaillemme.

Monet rakennushankkeiden ongelmat ja haasteet ovat monimuotoisia ja edellyttävät monipuolisia näkökulmia ja keskenään erilaistenkin ratkaisujen pohtimista ja kehittelyä. Lujatalon yhteistoimintamallilla luomme yhdessä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa yhteisen tavoitetilan ja rakennamme yhdessä.

Johtamisjärjestelmä

Toimintamme ja työskentelytapamme perustuvat Lujatalon arvoihin, visioon ja strategiaan.

Lue lisää

Laatu

Lujatalo rakentaa laatua yhdessä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa. Heti hankkeen alussa luodaan kaikkien osapuolten yhteinen tavoitetila ja hanketta eteenpäin vievä projektikulttuuri. Yhteisen toimintatavan luomisessa käytämme konseptoitua Lujariihi-yhteistoimintamenettelyä.

Lujatalon laatujärjestelmä on osa johtamisjärjestelmäämme, joka muodostuu toimenpiteistä, vastuista sekä asiakirjoista, joilla varmistetaan tuotteelle ja palvelulle asetettujen vaatimusten täyttäminen.

Lujatalolla on valtakunnallisesti sertifioitu ISO9001-laatujärjestelmä.

Lue lisää

Työturvallisuus

Työturvallisuuden kulmakivenä Lujatalo noudattaa työturvallisuuslakia ja valtioneuvoston asetuksia. Turvallinen työskentely on jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus. Lujatalolla kaikki työntekijät ja alihankkijat perehdytetään työtehtävään työnkuvan vaatimalla tavalla.

Lue lisää

Ympäristövastuu

Ympäristöstä huolehtiminen on yritysvastuullisuutta

Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja.

Lue lisää

Sertifikaatit

Lujatalon laatu- ja ympäristöjohtaminen perustuu ISO 9001 -laadunhallintastandardiin ja ISO 14001 -ympäristöstandardiin. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää OHSAS 18001:2007 -standardin vaatimukset.

Lue lisää

Lujariihi

Lujariihi on Lujatalon kehittämä työpajamalli, jossa rakennus- tai kehityshankkeen eri osapuolet kokoontuvat pyöreän pöydän ääreen. Osallistujien näkemykset ja toiveet muotoutuvat Lujariihen aikana yhteisiksi tavoitteiksi ja innovatiivisiksi ratkaisuiksi. Lujariihi parantaa osapuolten yhteistyötä ja luo luottamuksen ilmapiirin.

Lujariihi muuntuu hankkeen eri vaiheiden tarpeisiin, on kysymyksessä sitten loppuasiakkaan tarpeiden selvityksestä, yhteisen tavoitteen asettamisesta, vaihtoehtoisten ratkaisujen valinnasta, käytännön ongelmien ratkaisusta tai käyttöönoton sujuvuuden varmistamisesta

Lue lisää