X

Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on n. 40 % ja rakennusten ja rakentamisen kuluttama energia aiheuttaa yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Lujatalo kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Lujatalon sertifioimassa ISO 14001 –ympäristöjärjestelmässä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että Lujatalon toiminta täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen. Järjestelmät ovat tuoneet ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa.

Otamme huomioon kohteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja kehitämme rakentamiamme rakennuksia vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Rakentamalla energiatehokkaita, pitkäikäisiä sekä monikäyttöisiä rakennuksia, vähennämme rakennetun ympäristön aiheuttamaa varsin merkittävää ympäristökuormitusta. Rakennusten hyvällä sisäilman laadulla on myös suuri merkitys tulevien käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Olemme edelläkävijä energiatehokkuudessa. Olemme mm. rakentaneet Suomen ensimmäinen nollaenergiakerrostalo Kuopioon. Kuopion Opiskelija-asuntojen (Kuopas Oy) nollaenergitalo valmistui maaliskuussa 2011. Palkittu Kuopaksen nollaenergiakerrostalo Asuntola Puuseppä on ensimmäinen valmistunut nollaenergiakerrostalo Suomessa, ja se on myös rakennettu esteettömäksi. Talon nettoenergiankulutus on vuositasolla 0 kWh/m2 eli talo tuottaa itse tarvitsemansa energian. Energiaa kiinteistöön tuotetaan pääasiassa aurinkopaneeleilla ja -keräimillä sekä maalämpöjärjestelmällä.

Lujan Vihreä työmaa

Luja vihreä ratkaisu 150pxLujatalolla on kehitetty pitkän kehitystyön tuloksena vihreän työmaan kriteerit. Vihreällä työmaalla on huomioitu energiankulutuksen minimointi, materiaalitehokkuus sekä ympäristöriskien hallinta. Pyrimme kasvattamaan vuosittain ympäristön erityisesti huomioivien työmaiden määrää ja tavoitteena on, että vuonna 2020 50 % työmaistamme ympäri Suomen ovat vihreitä.

Vihreän työmaan kriteerit sisältävät mm. seuraavat asiat:

1. Energiankulutuksen minimointi

 • Energiankulutuksen seuraaminen ja tavoitteiden alittaminen
 • Työmaatoimistot energiatehokkaita Eco-työmaatiloja, valaistus LED-valaisimilla
 • Työmaasähkö on tuotettu tuulivoimalla

2. Materiaalitehokkuuden parantaminen

 • Jätemäärien minimointi
 • Lajittelun tehostaminen

3. Ympäristöriskien hallinta

 • Työmaan ympäristöriskit on kartoitettu ja huomioitu toiminnassa
 • Työmaalta löytyy imetysainetta ja valuma-altaalliset varastointitilat
 • Vaarallisten jätteiden keräyksestä on huolehdittu asianmukaisesti

Vihreiden työmaiden avulla pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Kriteerit ovat osa Lujatalon ympäristötavoitteita. Haluamme olla edelläkävijä ympäristöasioiden huomioimisessa rakennustyömaillamme.

 1. Lujatalon Vihreät työmaat käyttävät tuulivoimalla tuotettua sähköä. Alkuperätakuut takaavat hankitun määrän sähköntuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä, kuten Lujatalolla tuulivoimalla, tuotetuksi.
 2. Työmaiden energiankulutusta seurataan työmailla kuukausittain tavoitteena energiankulutuksen minimointi sekä työmaalle asetetun energiankulutustavoitteen alittaminen. Vuonna 2017 83 % Lujatalon työmaista alitti sille työmaan alussa asetetut tavoitteet.
 3. Lujatalolle hankittavat uudet työmaatilat ovat kaikki ECO-työmaatiloja, jotka kuluttavat jopa 46 % vähemmän energiaa normityömaatiloihin verrattuna. Vihreän työmaan kaikki toimisto- ja sosiaalitilat ovat ECO-työmaatiloja.
 4. Lujatalon työmaiden valaistus hoidetaan energiatehokkailla LED-valaisimilla, jotka vähentävät energiankulutusta valaistuksen osalta 56 %.
 5. Jätemäärien minimoiminen ja materiaalihukan välttäminen on ensisijainen keino työmaan materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Lujatalon työmaille asetetaan vuosittain tiukentuvat tavoitteet jätemäärille (kg/rm3) ja jätemääriä seurataan työmailla kuukausittain.
 6. Työmaan korkea lajitteluaste edistää syntyneen jätteen hyödyntämistä materiaalina ja vähentää samalla työmaasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Lajittelulle asetetaan myös vuosittain tiukentuvat tavoitteet, joita seuraamme työmailla kuukausittain.
 7. Työmaan ympäristöriskit kartoitetaan ennen työmaan alkua tavoitteena niiden ennaltaehkäisy, riskien vakavuuden minimointi sekä varautuminen mahdollisiin ympäristövahinkoihin.
 8. Lujatalon työmailla on aina imeytysainetta mahdollisia ympäristövahinkoja varten. Varastotiloissa on valuma-altaat pienkemikaaleja varten. Huolehdimme myös vaarallisten jätteiden keräyksestä asianmukaisesti.

Green Building Council Finland

Lujatalo on ollut Green Building Council Finlandin jäsen vuodesta 2014. Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä. Green Building Council Finland ja muut 92 kansallista yhdistystä kuuluvat maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon, jonka jäseninä on yli 25 000 organisaatiota.

Vihreää energiaa

Lujatalon kilpailutettu työmaasähkö on tuotettu tuulivoimalla vuodesta 2014 alkaen ja tähän mennessä tuulivoima oli hankittu 43 800 MWh edestä. Lujatalon CO2-päästöt ovat vähentyneet tämän ansiosta huimat 6 176 tn! Vertailun vuoksi tämä vastaa yli 37 miljoonan kilometrin ajoa Lujatalon työsuhdeautolla. Tämä matka vastaa ajoa 934 kertaa maapallon ympäri.

Ympäristövastuu

Kestävän rakentamisen työkalut

Ympäristösertifioidut rakennukset hyödyttävät sekä vuokralaista, että kiinteistösijoittajaa. Tutkimuksissa on havaittu, että vihreän rakentamisen myötä rakennuksen arvo nousee ja sijoitetun pääoman tuotto lisääntyy. Myös käyttöaste ja tätä kautta vuokratuotot nousevat. Yleisimpiä Suomessa käytettäviä kestävän rakentamisen työkaluja ovat:

LEED

 • LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.
 • Lujatalon rakentama SOLA Business Valley on esimerkki LEED Gold sertifioidusta kohteesta.

BREEAM

 • BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Joutsenmerkki

 • Pohjoismaiden ministerineuvosto esitteli Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin vuonna 1989. Rakentamisen osalta Joutsenmerkki voidaan myöntää mm. kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille sekä asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille. Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta, ja niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen tai ajalta. Vaatimuksia on asetettu erityisesti talon energiantarpeelle, käytetyille rakennusmateriaaleille, valmistuksen rakennusprosessille, sekä rakentamisen laadunhallinnalle.

WELL

 • WELL Building Standard™ on rakennusten uusi sertifiointijärjestelmä, joka ottaa huomioon kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin. WELL laajentaa rakennusten ympäristösertifiointia kiinteistön hyvinvointivaikutusten mittaamiseen, sillä kiinteistön käyttäjien viihtyvyydellä nähdään olevan suora vaikutus terveyteen ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen. Luokitus perustuu seitsemään kategoriaan, joita ovat ilma, vesi, valo, mieli, ravitsemus, kunto ja viihtyisyys.